مشکلات صنعت قیر کشور و راهکارها-مصاحبه

بخشی از مشکلات صنعت قیر کشور و راهکارهای پیشنهادی : ۱-از دست دادن بازارهای ترکیه ،گرجستان و بخشی از هند […]